tra hs code trực tuyến

Vào nghiệp vụ Tài sản cố định, chọn Trích khấu hao TSCĐ\Trích khấu hao TSCĐ. 2. Phần mềm đã lấy lên các chứng từ trích khấu hao tương ứng với từng tài.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày