mở lại tài khoản techcombank

GIÁ TRỊ THỜI GIAN CỦA TIỀN TỆ MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU.. vào cuối mỗi năm b)Tiền trả góp vào đầu mỗi năm Dr. Nguyen Thi Lan Bài tập 2:.. tổng giá trị hiện tại của các luồng tiền nhận về và tổng giá trị hiện tại của các luồng tiền chi ra.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày