cho mượn tiền đứng - cho mượn tiền đứng:

Mời các bạn chơi thử bản Dừng bước giang hồ (Hữu Quyền soạn classic).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày