lập bảng chi tiêu cá nhân

Nhu Lai Than Chuong - Tai Chien Giang Ho, Tron bo 10 dia. Dien Vien: Quan Le Kiet, Giang Han Yen, Thai Thieu Phan, Luu Gia Huy.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày