bảng sao hạn năm 2018

Cung cấp bảng phân phối student hay còn gọi là bảng phân phối t dùng trong. ý nghĩa, cách dùng cũng như các dạng bài tập có ứng dụng bảng này... Điểm khác duy nhất là ở phần đuôi khi có nhiều giá trị trung bình phân.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày