vay tín chấp ở đâu tốt nhất

Sổ tài sản cố định được kế toán viên sử dụng để đăng ký, theo dõi, quản. của chứng từ ghi tăng TSCĐ dùng để ghi sổ; Cột D: Tên, quy cách,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày