tiên bảng cửu đương gia

Phương thức tính lãi vay ngân hàng; 5.1 Cách tính lãi trả góp đều theo dư nợ giảm dần; 5.2 Cách tính lãi trả hàng tháng, trả gốc cuối kì. Người dân hiện nay rất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày