tu vi tron doi tuoi dinh mao nam mang

Số liên kết H bị phá vỡ là trong lần nhân đôi thứ k là. H× ( 2 k. - 1 ) b) Tính số liên kết cộng hóa trị. Liên kết cộng hóa trị là liên kết được giữa.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày