công thức tính lãi vay giảm dần

áp dụng cho Thẻ Tín dụng Shinhan, các ĐKĐK này sẽ được ưu tiên áp dụng.... Sao kê Khoản thanh toán bị chậm trễ, lãi suất và các loại phí phát sinh trong.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày