huong dan vay von ngan hang sacombank

“a) Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản tiền vay, nợ thuê tài chính và tình. lập Báo cáo tài chính, kế toán trình bày là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn để. đối tượng cho vay, cho nợ, từng khế ước vay nợ và từng loại tài sản vay nợ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày