xe hơi cũ 300 triệu

CA DAO TIẾU LÂM Nhà sạch thì. Ðồng vợ đồng chồng, con đông mệt quá. Hữu duyên.. Chồng khôn vợ được đi giầy (tục ngữ) Chông khờ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày