địa điểm giao dịch viettel post xe khong giay to dong nai

Bảo đảm quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật là trách nhiệm của: A. Nhà nước và công dân. B. Nhà nước và xã hội. C. Tất cả các cơ quan nhà nước.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày