dalat homestay đẹp

Xin kinh nghiệm mua trả góp fe,home credit.. Ngoài ra có một số trường hợp vay xong đổi số, số đó người khác mua lại dùng thì bọn nó cứ.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày