chữa bệnh online

Navigation: 16. Lịch sử phát triển sản phẩm > R17 >. Kế toán muốn in báo cáo, chứng từ bằng ngôn ngữ tiếng Anh (tiếp). Previous page · Return to chapter.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày