tính tiền lương và các khoản trích theo lương trên misa

Xem chọn ngày giờ hướng tốt xuất hành - Ngày 20/11/2019, dùng thuật “Tứ tung ngũ hoành”,. DỰ KIẾN XUẤT HÀNH NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2019. Ngày xuất hành theo lịch Khổng Minh ở đây nghĩa là ngày đi xa, rời khỏi nhà trong một.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày