tgdd iphone 6

LÃI SUẤT. Khách Hàng Cá Nhân; Khách Hàng Doanh Nghiệp. Lãi suất Tiết kiệm áp dụng từ ngày 20/11/2019 · Lãi suất Tiết kiệm áp dụng từ ngày 19/11/2019.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày