địa chỉ cao đẳng fpt cần thơ váy liền

Về thời hạn cấp lại CMND được quy định tại khoản 2 điều 1 Nghị định số 106/2013/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày