viettel post tuyển dụng giao dịch viên 2019

GIÁ TRỊ PHÂN PHỐI POISSON P(λ) P( X = x) = e− λ x! λ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 x 0.. GIÁ TRỊ XÁC SUẤT P(U > u) ; GIÁ TRỊ TỚI HẠN CHUẨN uα u 0.00 0.01 0.02.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày