giấy mượn cont cosco

Bài tập lớn môn Tín dụng Ngân hàng I - cô Yến Học viện Ngân hàng Các thành viên tham gia: Lê Hồng Đức Nguyễn Bá Duy Trịnh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày