vay now apk

Chuyển đến Luật pháp Hoa Kỳ của khoản nợ được bảo đảm bằng tài sản - Quyền giữ thế chấp hoặc có thể tự. để tạo ra một cơ lien đó là bất động sản.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày