tài khoản tiền vay ngắn hạn

Thẩm định Tín dụng (hay còn được gọi bằng cái tên khác là: CV Tái thẩm định, CV Quản lý rủi ro… ). nghiệm trong hoạt động tín dụng (CVQHKH cá nhân/doanh nghiệp,.. khi tiếp nhận hồ sơ vay vốn của Khách hàng cho đến khi quyết định.. Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010: VB quan trọng nhất điều.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày