tư vấn vay vốn ngân hàng - tư vấn vay vốn ngân hàng:

Điều này xảy ra tự nhiên, không do người lớn sai bảo hay yêu cầu.. nền cho một xã hội hài hòa, một đất nước cường thịnh và một thế giới hòa bình mai sau.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày