dien may xanh dien thoai - dien may xanh dien thoai:

Nợ công giảm nhưng chính phủ lại cần vay thêm để bù bội chi ngân sách và để trả nợ gốc.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày