code đấu tiên đài

Tài liệu tham khảo về các từ, thuật ngữ Tiếng Anh sử dụng trong nghành ngân hàng. Với mỗi từ. Expiry date : ngày hết hạn date on. Refer to drawer (n) : viết tắc là R.D: “Tra soát người ký phát” 39.. Plastic money (n) : tiền nhựa (các loại thẻ Ngân hàng) 58.. Limit (n) : hạn mức Credit limit : hạn mức tín dụng 104.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày