sao hạn 2018

+ Công trình giao thông, mục 4.1 đường bộ: thì chỉ có phí bảo hiểm, mức. mục phải có bảo hiểm bắt buộc hay không, và mức phí, phụ phí,mức khấu trừ bảo hiểm là bao nhiêu?. Nếu vậy đọc điều khoản sau trong nghị định 119/2015/NĐ-CP:. Tác giả| nath.pleiku Đăng lúc 26/4/2017 07:09 | Xem tất.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày