chỉ tiêu là gì tài sản thế chấp của bên thứ ba

+ Đề nghị sử dụng hóa đơn mẫu 3.14 (ban hành kèm theo thông tư số. + Doanh nghiệp thuộc đối tượng được tạo hóa đơn tự in.. GTGT theo phương pháp trực tiếp theo tỷ lệ % nhân với doanh thu.. Các thủ tục ban đầu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày