cho/

Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn. Người lao động là công dân Việt Nam có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thân nhân của những người trên không có thu nhập hoặc có thu nhập hằng. thành viên khác trong gia đình mà người tham gia bảo hiểm xã hội đang có.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày