vẽ váy đơn giản mà đẹp

Để tính được số tiền phải trả sau khi tăng giá nhanh = Giá tiền gốc x Số phần trăm tăng. Cách tính phần trăm giảm giá nhanh, công thức tính % tăng giảm-2.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày