tra tiền điện - tra tiền điện:

Để có thể thanh lý tài sản cố định thì cần một số giấy tờ và thủ tục sau: bạn có thể. -BB họp Hội đồng định giá TSCĐ (định giá bán thanh lý).

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày