tra hàng viettelpost

Gia đình sinh viên Phú có tham gia vay vốn theo Chương trình tín dụng đối với. Sinh viên Phú đề nghị được xem xét, giải đáp về cách tính và thu tiền lãi đối với. Sau thời gian 24 tháng hỗ trợ lãi suất, khoản vay 8 triệu đồng này được tính.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày