cmnd 12 số có từ năm nào

Chuyển đến Đối với khách hàng là cá nhân - Là công dân Việt Nam, độ tuổi từ 19 -59, có tư cách pháp nhân đầy đủ. Thu nhập hàng tháng ổn định.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày