chinh sach vay von lam nha vietcombank.com.việt nam

Công thức và cách tính lãi gộp. Lãi gộp được tính theo công thức sau: Lãi gộp = doanh thu – giá vốn hàng bán; Tỷ lệ lãi gộp (%)- lợi nhuận.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày