cam nhông

Căn cứ để ghi sổ quỹ tiền măt là các phiếu thu, phiếu chi đã thực hiện nhập và. phản ánh tình hình thu chi tồn quỹ tiền mặt bằng Việt Nam của doanh nghiệp.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày