vay tiền ngân hàng bidv tiêu dùng người điên yêu remix minh hang_ tim

View Chiến lược Pure Price Action của RTM - Hồi 1_ Mẫu hình giá. T Ổ NG QUÁT Chi ế n l ượ c Pure Price Action c ủ a RTM – H ồ i 1: M ẫ u hình giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày