bang b ang - bang b ang:

Các văn bản quy phạm pháp luật quy định việc bắt buộc phải thanh toán qua. ngày 31/12/2013 của Chính phủ về thanh toán bằng tiền mặt và các Thông. tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính quy định quản lý. Ngoài ra, việc giải ngân vốn vay vào tài khoản thanh toán của khách.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày