bidv bắc ninh tuyển dụng

For CashLoan contract or Consumer Durable contract, client can select payment channel as below: - At Post Office : - At Payoo chanel :. - At Sacombank/ BIDV/.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày