ngân hàng tvb - ngân hàng tvb:

Bad debt (n) cho nợ quá hạn. 30.. Buyer default người mua trả nợ không đúng hạn. 46.. Credit-status (n) Financial standing of a company or person: mức độ tín nhiệm. 91.... Đây là một bài thi chuẩn hóa dành cho người sử dụng tiếng Anh.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày