vay 500 triệu trong 5 năm agribank

Chuyển đến Tính chất đại số - Nó kết hợp được với nhân vô hướng: (r.a) × b = a × (r.b) = r.(a × b). với "." chỉ nhân vô hướng. Nó không có tính kết hợp,.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày