ngan hang sim

Dưới đây là những câu thành ngữ, tục ngữ trong chương trình Tiếng. Mạnh dạn, táo bạo, có nhiều sáng kiến và dám thực hiện sáng kiến.. BT LT&C (Các thành ngữ, tục ngữ bên nói lên tính chất gì của người Việt. BT LT&C (Tìm các cặp từ trái nghĩa trong các thành ngữ, tục ngữ).. Góp gió thành bão

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày