đăng ký phút gọi viettel - đăng ký phút gọi viettel:

Your first name, last name, email address, phone number and home address;; Credit card details (type of card, credit card number, name on card, expiration.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày