cần vay vốn kinh doanh nhỏ

Trong trường hợp có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa Thỏa Thuận Tín Dụng này và Thỏa.. Lãi suất cho mỗi khoản rút vốn bằng USD cho mỗi kỳ hạn là lãi suất tính theo... Ngân Hàng và Bên Vay, được lập bằng song ngữ, tiếng Anh và tiếng Việt.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày