xem xe muc dat

Giải tập bản đồ Địa Lí 8 Bài 1: Vị trí địa lí, địa hình và khoáng sản | Giải Tập bản. đồ và bài tập thực hành Địa Lí 8 được biên soạn bám sát nội dung sách Tập.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày