http://simviettel.com.vn cách tính nhân nhanh trong excel

Mỗi một doanh nghiệp đều có những khoản tạm ứng cho nhân viên như tạm ứng. Vậy các khoản tạm ứng này cần những chứng từ gì và hạch toán như thế nào?. Nhận thông báo về luật, thông tư hướng dẫn, tài liệu về kiểm toán, báo cáo.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày