hỗ trợ cho vay tiêu dùng

Theo Tiêu chuẩn Thẩm định giá Việt Nam số 12: Tài sản cố định vô hình là những tài sản không có hình thái vật chất nhưng xác định được giá.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày