fpt quảng trị

Trường Cao Đẳng Nghề Cơ Điện Hà Nội Khoa kinh tế ===== Báo cáo... Chứng từ kế toán TSCĐ sử dụng:- Biên bản giao nhận TSCĐ ( Mẫu.

Số tiền bạn muốn vay?

Thời hạn trả nợ (ngày trả nợ 27.12.2019)

Ví dụ minh họa: vay 2 triệu đồng trong 30 ngày, tỷ lệ lãi suất là 1% một ngày, bạn cần trả 800 nghìn đồng.

Tỷ lệ lãi suất là 1% -1.2% một ngày